Art. 1 - Totstandkoming en inhoud overeenkomst

1-1 In deze Reisvoorwaarden wordt verstaan onder:

a. Reisorganisator; degene die in de uitoefening van zijn bedrijf, aan het publiek georganiseerde reizen aanbiedt.

b. Reiziger; de wederpartij van de reisorganisator die zijn diensten aanvaardt.

c. Reisovereenkomst; de overeenkomst tussen de reisorganisator en de reiziger waarbij de Reisorganisator zich verbindt tot het verschaffen van een door hem aangeboden georganiseerde reis die een periode van meer dan 24 uren omvat en waarbij de reiziger akkoord gaat met de voorwaarden zoals omschreven in de volgende artikels.

d. Kantooruren, op werkdagen uitgezonderd feestdagen; maan­dag t/m vrijdag 10-17 en zaterdag 9-14 uur.

1-2 De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van de reiziger van het aanbod van de reisorganisator.

1-3 Bij boeking via internet, voor aanvaarding van het aanbod wordt de reiziger er op gewezen dat hij een        overeenkomst aangaat. Door de bevestiging van de boeking door de reisorganisatie is de reiziger aan deze overeenkomst gebonden

1-4 Het aanbod van de reisorganisator is vrijblijvend en kan zo nodig worden herroepen. De herroeping dient uiterlijk 16 kantooruren na aanvaarding te geschieden.

1-5 Degene die een overeenkomst namens of ten behoeve van een ander aangaat is hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen uit de overeenkomst.

De (andere) reizigers zijn voor hun eigen deel aansprakelijk.

1-6 Indien de reisduur in de publicatie is vermeld in dagen, zijn de dagen van vertrek en aankomst, ongeacht de tijden daarvan, als gehele dagen gerekend.

1-7 De tijden die vermeld zullen zijn in de reisbescheiden zijn definitief. De reisorganisator kan alleen om gerechtvaardigde redenen en binnen redelijke grenzen van deze tijden afwijken.

1-8 Fouten en vergissingen in een publicatie binden de reisorganisator niet.

Artikel 2 - REISSOM

2-1 De reissom geldt per persoon, tenzij anders aangegeven in de publicatie.

2-2 Per geboekte kamer of appartement berekenen wij € 25 aan administratie- en reserveringskosten; voor losse tickets  € 17,50.

2-3 a. Nadat de reiziger de gehele reissom tijdig betaald heeft zal de reisorganisator vanaf 6 weken voor de dag van vertrek de reissom niet wijzigen.

2-3 b. In afwijking van het sub a. bepaalde en uitsluitend in geval van onvoorzienbare verhogingen van verschuldigde belastingen en heffingen of extreme verhoging van de vervoerkosten kan de reisorganisator tot 20 dagen voor de dag van vertrek de reissom verhogen. De reisorganisator zal in zo een geval aan de reiziger aantonen op welke wijze de verhoging is berekend.

2-4 De reiziger heeft het recht zo een verhoging af te wijzen maar alleen binnen 3 werkdagen nadat hij van de verhoging op de hoogte wordt gebracht.

2-5 Na afwijzing, binnen 10 werkdagen, heeft de reisorganisator het recht om de overeenkomst op te zeggen. In zo een geval wordt de betaalde reissom, exclusief de administratie e/o reserv.kosten, aan de reiziger terug betaald.

Artikel 3 - BETALING

3-1 Bij het tot stand komen van de overeenkomst dient een aanbetaling te worden voldaan van 30% van de reissom, plus de administratie- en eventuele reserveringskosten.

3-2 Het restant van de reissom moet uiterlijk 6 weken voor de  dag van vertrek in het bezit zijn van het boekingskantoor. Bij niet tijdige betaling is de reiziger in verzuim.  Hij krijgt dan een herinnering. Indien betaling ook binnen 7 werkdagen na de herinnering uitblijft, wordt de overeenkomst beschouwd als geannuleerd op de dag van verzuim. De reisorganisator heeft het recht om annuleringskosten in rekening te brengen zoals aangegeven in artikel 5.  

Artikel 4 - REISBESCHEIDEN

De benodigde reisbescheiden zullen uiterlijk 10 dagen voor vertrek (bij eigenvervoer voor aankomst) in het bezit van de reiziger worden gesteld, tenzij deze termijn om gerechtvaardigde redenen moet  worden overschreden.
Indien de reiziger uiterlijk 5 werkdagen voor vertrek nog geen reisbescheiden ontvangen heeft, meldt hij dit onverwijld bij de reisorganisator of het boekingskantoor 

Artikel 5 - ANNULERING DOOR DE REIZIGER

5-1 Indien een overeenkomst wordt geannuleerd worden de administratiekosten niet vergoed, en is de reiziger naast eventueel verschuldigde reserveringskosten de volgende annuleringskosten verschuldigd:

a. Bij annulering tot de 56e dag (exclusief) voor de vertrekdag:  de aanbetaling (30%).

b. Bij annulering vanaf de 56e dag (inclusief) tot de 28ste dag (exclusief) voor de dag van vertrek: 40% van de reissom.

c. Bij annulering vanaf de 28e dag (inclusief) tot de 14e dag  (exclusief) voor de dag van vertrek:55% van de reissom.

d. Bij annulering vanaf de 14e dag (inclusief) tot de 5e dag (exclusief) voor de dag van vertrek: 75% van de reissom.   

e. Bij annulering vanaf de 5e dag (inclusief) tot de dag van vertrek: 90% van de reissom.   

f. Bij annulering op de dag van vertrek of later: de volle reissom­

5-2 Annuleringen buiten kantooruren worden geacht op de eerstvolgende werkdag te zijn verricht.

Artikel  6 - WIJZIGINGEN DOOR DE REIZIGER

a. Alleen tot 28 dagen voor vertrek, voor zover mogelijk. De wijzigingskosten bedragen € 45 per boeking plus communicatiekosten.

 b. Uitstel van de vertrekdatum of vermindering van het aantal betalende passagiers wordt beschouwd als een (deel) annulering waarop artikel 5 van toepassing is. In dat geval zijn geen wijzigings- en communicatiekosten verschuldigd.

Artikel 7 - IN-DE-PLAATSSTELLING

De reiziger kan zich laten vervangen door een ander uiterlijk 10 dagen voor ver­trek, indien de voorwaarden van de betrokken dienstverleners zich niet verzetten tegen de  in-de-plaatsstelling. De andere reiziger dient te voldoen aan de voor­waarden volgens de overeenkomst. De kosten zijn € 25 plus eventuele kosten betrokken dienstverleners.

Art. 8 - Opzegging door de reisorganisator

8-1 De reisorganisator heeft het recht de overeenkomst op te zeggen we­gens gewichtige omstandigheden.

8-2 Onder gewichtige omstandigheden worden verstaan omstandigheden die van zodanige aard zijn dat verdere gebondenheid van de reisorganisator aan de overeenkomst in redelijkheid niet kan worden gevergd.

8-3 Indien de oorzaak van de opzegging noch aan de reiziger noch aan de reisorganisator kan worden toegerekend, dragen partijen ieder hun eigen schade.
8-4 De administratie- en eventuele reserveringskosten worden niet gerestitueerd.

 

Art 9 - Wijziging door de reisorganisator

9-1 a. De reisorganisator heeft het recht om de overeen-gekomen dienstverlening op verschillende punten te wijzigen we­gens gewichtige omstandigheden als nader omschreven in artikel 8-2. Deze deelt hij binnen 72 uur, vanaf 10 dagen voor vertrek binnen 24 uur, aan de reiziger mee.

9-1 b. Als de wijziging één of meer niet wezenlijke punten betreft kan de reiziger de wijziging slechts afwijzen indien de wijziging hem tot nadeel van meer dan geringe betekenis strekt.

9-1 c. Indien de reisorganisator door de wijziging geld bespaart, heeft de reiziger voor zijn deel recht op het bedrag van die besparing.

9-2 a. In geval van wijziging, binnen 72 uur, vanaf 10 dagen voor vertrek binnen 24 uur, doet de reisorganisator de reiziger indien mogelijk een alternatief aanbod.

9-2 b. Het alternatieve aanbod moet minstens gelijkwaardig zijn. De gelijkwaardigheid van alternatieve accommodatie moet worden beoordeeld naar objectieve maatstaven.

9-3 a. De reiziger die gebruik maakt van zijn recht om de wijziging of alternatief aanbod af te wijzen, moet binnen 72 uur, vanaf 10 dagen voor vertrek binnen 24 uur, na ontvangst van het bericht over de wijziging of van het alternatieve aanbod kenbaar maken.

9-3 b. De reiziger heeft in dat geval recht op kwijtschelding of teruggave van de reissom (of, indien de reis reeds ten dele is genoten, op teruggave van een evenredig deel daarvan) binnen 2 weken.  NB Geen restitutie van de administratie- en reserveringskosten.

9-4 a. Indien de oorzaak van de wijziging aan de reisorganisator kan worden toegerekend, komt de hieruit voortvloeiende schade van de reiziger voor rekening van de reisorganisator. Of zulks het geval is, wordt bepaald aan de hand van artikel 10.

9-5 b. De reisorganisator is verplicht de reiziger te informeren over een door hem doorgevoerde wijziging in de vertrektijd. Deze verplichting geldt niet ten aanzien van de terugreis jegens reizigers die hebben geboekt voor uitsluitend vervoer e/o van wie het verblijfadres niet bekend is

 
Artikel 10 - Aansprakelijkheid en overmacht

10-1 De reisorganisator is verplicht tot uitvoering van de overeenkomst overeenkomstig de verwachtingen die de reiziger op grond van de overeenkomst redelijkerwijs mocht hebben.

10-2 indien de reis niet verloopt overeenkomstig de in lid

1 bedoelde  verwachtingen, is de reiziger verplicht daarvan zo spoedig mogelijk mededeling te doen aan de betrokkenen als bedoeld in artikel 14 (Klachten).

Artikel 11 - HULP EN BIJSTAND

11-1 a. Indien de reis niet volgens de overeenkomst verloopt is de reisorganisator naar gelang de omstandigheden verplicht de reiziger hulp en bijstand te verlenen.

Als de tekortkoming aan de reisorganisator is toe te rekenen, de daaruit voort­vloeiende kosten zijn voor rekening van de reisorganisator.

11-1 b. Indien de oorzaak aan de reiziger is toe te rekenen, is de reisorganisator tot verlening van hulp en bijstand slechts verplicht voor zover dat redelijkerwijs van hem kan worden gevergd. De kosten zijn in dat geval voor rekening van de reiziger.

Artikel 12 - Verplichtingen van de reiziger

12-1  De reiziger die hinder of last oplevert of kan opleveren, dat een goede verloop van de reis in grote mate bemoeilijkt, kan door de reisorganisator van de voortzetting van de reis uitgesloten worden.

12-2  Iedere reiziger dient zich uiterlijk 48 uur voor het vertrek van de terugreis bij de reisleiding of de plaatselijke agent van de reisorganisator te vergewissen van het exacte tijdstip van vertrek.    

Artikel 13 - RENTE EN INCASSOKOSTEN

De reiziger die niet tijdig aan zijn verplichtingen jegens de reisorganisator heeft voldaan, is over het verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd. Zo nodig dient hij buitenrechtelijke incassokosten te betalen die gelijk zijn aan 15% van het gevorderde tenzij dit bedrag, de incassowerkzaamheden en het verschuldigde bedrag in aanmerking nemende, onbillijk is.

Artikel 14 - KLACHTEN

14-1 Een tekortkoming in de uitvoering van de overeengekomen dient zo spoedig mogelijk te worden gemeld bij de betrokken dienstverlener. Als dat niet opgelost kan worden en afbreuk doet aan de kwaliteit van de reis moet deze gemeld worden bij de reisleiding. Als die niet bereikbaar is dient de reiziger de reisorganisator te contacteren, per telefoon of per e-mail.

 14-2 a. Als een klacht niet bevredigend wordt opgelost, dient de reiziger een schriftelijk rapport op te stellen, ondertekend door de betrokken dienstverlener, en die binnen 14 dagen na terugkeer in Nederland gemotiveerd in te leveren bij het boekingskantoor.

14-2 b. Indien de reiziger de klacht niet tijdig indient, wordt deze door de reisorganisator niet in behandeling genomen, tenzij de reiziger hierover redelijkerwijs geen verwijt treft. De reisorganisator geeft de reiziger hierover schriftelijk of langs elektronische weg bericht..

14-2 c. De reisorganisator zal uiterlijk één maand na ontvangst  van de klacht schriftelijk een inhoudelijke reactie geven.
14-3 Als een klacht niet tot tevredenheid is opgelost kan de reiziger zich tot de rechter wenden. Bevoegde rechtbank Rotterdam.